Programa de Psico estimulació Global Uszheimer

La finalitat del programa és retardar el màxim temps possible el deteriorament característic de les malalties degeneratives, així com possibilitar una millor qualitat de vida als que la pateixen:

-Preservant la capacitat cognitiva del pacient mitjançant l’estimulació de diverses funcions cerebrals com: la memòria, el llenguatge, càlcul, raonament lògic.
-Millorant la funcionalitat del pacient a partir de l’estimulació de les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD) aixi com el manteniment físic a través d’un treball fisioterapèutic.
-Contenint els trastorns emocionals i de comportament que es produeixen en la malaltia, mitjançant un control farmacològic i tècniques específiques de conducta.
-Fomentant la sociabilitat del malalt dintre de la comunitat mitjançant el reforç de les vies de relació.

CENTRE DE DÍA

És un centre de dia d’acció terapèutica, social i educativa. Està oberta a totes aquelles persones que pateixen una demència, Parkinson i altres malalties neurodegeneratives associades a l’envelliment i, com a conseqüència, presenten dificultats d’autonomia en les activitats quotidianes.

OBJECTIUS:

EDUCAR a la persona amb demència per tal de conferir-li autonomia.

RETARDAR el deteriorament produït per la malaltia, oferint així una millor qualitat de vida.

TREBALLAR, diàriament, la capacitat cognitiva de persona amb demència mitjançant l’estimulació de diverses funcions cerebrals com: la memòria, el llenguatge, càlcul, raonament lògic, etc.

MILLORAR la capacitat funcional de la persoa a partir de l’estimulació de les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD), així com el manteniment físic del pacient a través d’un treball fisioterapèutic.

FACILITAR la permanència en el domicili.

Unitat de memòria.

La Unitat de Memòria USzheimer ofereix orientación diagnòstica, avaluació i assistència a aquelles persones que pateixen qualsevol trastorn que es manifesta amb la disminució de les funcions cognitives (demència, trastorns de la memòria associats a l’envelliment, oblits benignes, etc.). La Fundació Uszhei­mer posa a disposició de l’usuari una unitat de valoració neuropsicologica i una unitat d’intervenció amb possibilitat de tractament que permeti un diagnòstic real i la implantació d’un pla de treball personalitzat segons el cas.

Els objectius de la Unitat de Memòria son:

*Formar al col · lectiu d’afectats i professionals sobre el diagnòstic, les causes i el pronòstic possible.

*Avaluar el rendiment de la memòria i en general de les funcions cognitives mitjançant l’exploració neuropsicològica.

*Intervenir mitjançant programes de rehabilitació i estimulació on es pretén:

-La utilització de les capacitats residuals en les primeres fases de la malaltia.

-Creació d’una rutina setmanal amb l’assistència del malalt al grup.

-Proporcionar un estat de benestar reduint les respostes d’ansietat i depressió.

-Potenciar la interacció i relacions socials dels participants com el grup d’autoajuda.

SADEN

En l’actualitat existeixen diferents recursos per a l’atenció de la gent gran afectada per trastorns degeneratius com les demències. La Fundació Uszheimer, amb el seu programa d’atenció a Domicili especialitzat en Malalties Neurodegeneratives (SADEN) pretén innovar i donar un pas més vers l’ atenció a aquest col•lectiu creant un programa d’atenció integral a domicili especialitzat en malalties degeneratives com la demència, malaltia de Parkinson…

És un servei que ofereix atenció integral a aquelles persones amb malalties neurodegeneratives dins el seu espai de referència. D’aquesta manera, es pretén possibilitar una millora de la qualitat de vida d’aquestes persones que, per diferents motius, no poden accedir als altres serveis que ofereix la Fundació.

General:
-Facilitar l’atenció de les necessitats biopsicosocials derivades d’una malaltia neurodegenerativa en el propi entorn familiar.

Específics
Mantenir les funcions cognitives i/o alentir el procés neurodegeneratiu de l’usuari.

Mantenir les habilitats socials i, al mateix temps, el benestar emocional de l’usuari.

Oferir suport i disminuir el nivell de sobrecàrrega dels familiars i/o cuidadors familiars.

Suport a les families i assessorament.

Donada la necessitat expressada pels familiars de rebre informació i formació referent a la malaltia per afrontar la convivència i la experiència vital com a cuidador, la Fundació ha creat el Grup de Suport a Familiars  i el Servei d’informació, orientación i assessorament a les families

Grup de suport a les famílies

En sessions mensuals de 90 minuts es dóna resposta a inquietuts dels membres del grup i on poden col · laborar professionals especialitzats com metges, advocats, treballadors socials, etc. Es tracta d’un espai de descàrrega emocional en el qual els familiars poden compartir una situació comuna a través de l’intercanvi d’experiències.

Servei d’informació, orientació i assessorament a les famílies

Aquest servei sorgeix de manera informal quan els familiars s’apropen a demanar informació. Es tracta d’un servei continu en funció de les demandes concretes de cada família, aixi com oferir el coneixement necessari per enten­dre situacions i manifestacions del malalt. “Si entends el que fa i perque ho fa, ciudas bé” es el nostre lema.

Estimulació a partir de les arts.

En un principi la nostra experiència en l’art-teràpia parteix d’un pacient que posseïa qualitats per a la pintura i que assistia als nostres tallers d’estimulació cognitiva. Els seus dibuixos eren bons però mancaven de profunditat, és a dir, apareixien plans davant els nostres ulls, sense perspectiva. La reacció que provocaven aquests quadres en els/les altres pacients i en el propi artista ens va portar a aplicar la pintura com una intervenció psicosocial més dins del projecte Uszheimer. Alguns treballs han apuntat el fet que el cultiu de les habilitats artístiques en diverses de les seves modalitats: fang, pintura, etc., constitueix una forma eficaç de teràpia, ja que contribueix a enriquir la capacitat d’iniciativa, imaginació i comunicació del/la pacient afectat d’un procés de deteriorament cognitiu: demències, malalties neurodegeneratives, etc. Així mateix, la participació en activitats artístiques de forma grupal fomenta la interacció social, permet que sentiments d’autoestima, utilitat i autonomia aflorin i que la persona malalta descobreixi certs potencials fins al moment ignorats. Partint de la nostra experiència, hem pogut comprovar que la tècnica que més s’ajusta als objectius marcats és l’Impressionisme, pel seu traçada curta i diversitat de colors, ja que facilita a la persona malalt/a de Alzheimer l’expressió, encara sense haver tingut contacte previ amb el món de l’art. L’impressionisme permet que la persona malalta de DTA, amb dificultats en el llenguatge oral i fins i tot amb certs dèficits visoespacials, pugui expressar-se a través de la pintura creant alguna cosa propi que no ratlli l’infantilisme i potenciï en ell sentiments que reforcin la seva autoestima

Taller d’artterapia:

L’artterapia  fa un tractament  des de diferents perspectives  com són la social, l’emocional, la funcional i la cognitiva . Aquesta  tècnica facilita la comunicació, i proporciona un espai d’expressió emocional.  Així mateix mitjançant l’artterapia estimulem  diverses àrees  cognitives: capacitat per mantenir l’atenció,  habilitats visoespacials, visoconstrucives i visocperceptives, memòria  i funcions executives.

Reminiscència:

Consisteix a estimular la memòria mitjançant els records del passat del pacient. Constitueix una forma de reactivar el passat personal utilitzant la estimulació, la comunicació, la socialització i l’entreteniment.

Taller de contes i llegendes:

El taller de contes té  la intenció de proporcionar un lloc on poder desenvolupar la imaginació i la creativitat, fent del passat un present i proporcionant un espai on aflorin les emocions.  Amb aquest taller treballem sobretot l’atenció i la memòria remota-històrica i el reconeixement d’objectes, personatges, emocions , llocs, accions, lectura i cant.

 Taller de Musicoterapia:

Segons la AMTA (Associació Americana de Musicoterapia, 2003) la musicoteràpia es defineix  com un “Servei mèdic establert, similar a la teràpia ocupacional i física. Consisteix en l’ús terapèutic de la música per tractar el funcionament físic, psicològic, cognitiu i/o social dels pacient de totes les edats i discapacitats. Per que te un gran ventall i es un mitjà no invasiu, els resultats únics son possibles”. Els objectius generals de la intervenció son:  millorar l’humor del /la pacient, disminuir la sensació de dolor, promoure la rehabilitació física, contrarestar pors i relaxar.

Taller de Dansa

La perspectiva terapèutica de la dansa  li confereix una capacitat de convertir-se en una forma de rehabilitació física, una manera de alliberar estrès, una forma de narrar la pròpia vida i una via d’expressió emocional.  No es tracta d’ensenyar a dansa, moviments , coreografies o passos, si que es tracta de motivar l’individu per expressar-se a traves del moviment.  D’aquesta manera podem tractar desordres de conducta, problemes físics, emocionals i d’integració social, discapacitats,  demències, entre d’altres.