Carta oberta als candidats a l’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona

 

Per un compromís municipalamb l’Alzheimer i les demències

 

 

 

 

 

Barcelona, 14 d’abril de 2023

 

Benvolguts candidats i candidates,

 

El 28 de maig la ciutat de Barcelona decidirà quins seran els responsables públics que dirigiran el nostre ajuntament els pròxims quatre anys. El moment és oportú per generar debat públic sobre les inquietuds i necessitats de la ciutadania i centrar l’atenció en els reptes socials i sanitaris que caldrà afrontar des del govern municipal, entre ells l’atenció al col·lectiu de persones amb demència i les seves famílies.

 

L’Alzheimer, causa més freqüent de demència, és una malaltia neurodegenerativa que provoca un deteriorament cognitiu progressiu que dificulta el normal exercici de les activitats quotidianes. La persona afectada requereix l’assistència constant d’una persona cuidadora, rol que majoritàriament desenvolupa l’entorn familiar i que en un 67% dels casos és exercit per dones .

 

S’estima que la demència afecta a una de cada 10 persones de més de 65 anys i a un terç de les majors de 85. És important així mateix destacar el percentatge de persones menors de 65 anys que presenten demències. Segons la OMS  la demència d’inici precoç representa fins a un 9% dels casos diagnosticats. Evidentment, aquestes persones tenen unes necessitats diferents i específiques no compatibles moltes vegades amb les d’altres persones de major edat.

 

El cost per pacient se situa en els 24.000 euros anuals que són assumits en un 87% per les famílies.  Amb l’esperança de vida en augment, el 2050 la xifra de casos al nostre país podria doblar-se si no es troba una cura que permeti retardar el progrés de la malaltia, un escenari insostenible tant pel sistema públic com per la ciutadania.

 

Les entitats que signem aquesta carta treballem des de fa dècades a la nostra ciutat per combatre la malaltia i acompanyar les persones i famílies afectades. Oferim suport, atenció i serveis, al mateix temps que promovem la investigació científica per avançar en la seva prevenció i tractament.

 

Considerem que la sanitat i l’abordatge de les malalties cròniques, com la malaltia d’Alzheimer, han d’estar per sobre dels cicles electorals i d’alternança política, i ser una prioritat en les polítiques públiques que es desenvolupin a la ciutat de Barcelona.

 

Com a candidats a l’alcaldia del nostre municipi, els instem a adoptar compromisos i presentar mesures concretes en les següents línies:

 

  • Impulsar la creació de recursos específics per a l’atenció integral, assessorament, orientació i suport de les persones amb Alzheimer, les seves famílies i les persones cuidadores basats en el coneixement de les necessitats i diferenciació dels diferents territoris. La família és el pilar fonamental de la cura de les persones afectades i, per tant, se l’ha de reconèixer i facilitar els recursos en el moment i amb la qualitat necessària per tal que ho puguin continuar sent, tal i com és el seu desig.

 

  • Donar suport a les iniciatives socials emanades del teixit associatiu, dirigides a millorar la qualitat de vida de les persones afectades per l’Alzheimer i les seves conseqüències.

 

  • Promoure la recerca en l’àmbit de la malaltia d’Alzheimer i altres demències, amb l’objectiu de millorar el diagnòstic precoç, el tractament i la prevenció de la malaltia. Una recerca en la qual intervinguin els diferents agents que ja hi treballen amb l’objectiu de millorar el diagnòstic i tractament de la malaltia, fent ús dels diferents recursos que existeixen per arribar a un anàlisi de costos assumibles per a la nostra ciutadania, entenent que no per repetir accions tindrem millors resultats.

 

  • Sensibilitzar i alertar a la societat sobre la malaltia d’Alzheimer i les seves conseqüències, promovent una ciutat inclusiva i respectuosa amb les persones afectades i a les seves famílies, donant-los amb accions de formació, informació i suport per tal de crear una societat de coneixement.

 

  • Vetllar per un urbanisme que faciliti l’accessibilitat, l’autonomia i el benestar de les persones amb demència i les tasques d’acompanyament i cura de les persones cuidadores tot creant una societat de mobilitat sostenible.

 

  • Incloure com a agents clau a les entitats per formar part dels comitès d’experts que defineixin les polítiques, actuacions i serveis públics en l’àmbit de l’Alzheimer i la demència, així com fomentar espais d’intercanvi, coordinació i col·laboració entre elles.

 

  • Comptar amb un programa de finançament explícit sobre aquelles accions prioritàries que s’han de portar a terme a mig termini, a fi que el ciutadà sàpiga que Barcelona està en marxa per l’Alzheimer. Sense aquesta dosi d’energia, els motors no funcionaran.

 

Les entitats que signem aquesta carta els hi sol·licitem una trobada per explicar-los més detalladament la realitat de la malaltia d’Alzheimer així com traslladar-lis les necessitats dels ciutadans i ciutadanes que la pateixen.

 

Esperant que ens puguin rebre tan aviat com les seves agendes els ho permetin, rebin una cordial salutació.

 

 

 

 

Atentament,

 

En ordre alfabètic: