La Fundació Uszheimer és una entitat sense ànim de lucre, constituïda l’any 2002, un centre de dia a Barcelona i Castelldefels, que neix amb la voluntat de donar una resposta al problema sociosanitari que provoca el desmesurat creixement de la malalties neurodegeneratives al nostre país.

El principal objectiu del centre de dia Barcelona és la d’ajudar a les persones malaltes d’Alzheimer o d’altres malalties neurodegeneratives i les seves famílies.

UNITAT SOCIOEDUCATIVA

centre de dia Barcelona

És un centre de dia Barcelona d’acció terapèutica, social i educativa obert a les persones malaltes de demència, Parkinson i altres malalties neurodegeneratives associades a l’envelliment i, com a conseqüència, presenten dificultats d’autonomia en les activitats quotidianes.

Té l’objectiu d’endarrerir el deteriorament i intentar mantenir l’autonomia de les persones malaltes de demència, així com donar confort. En definitiva, pretén millorar la QUALITAT DE VIDA d’aquest col·lectiu.

OBJECTIUS:

 • RETARDAR el deteriorament cognitiu mitjançant l’estimulació de les funcions cerebrals.
 • POTENCIAR la comunicació amb els altres i amb l’entorn.
 • FOMENTAR l’autonomia de la persona.
 • DONAR confort a la persona i a la família.
 • FACILITAR la permanència en el domicili.

PROGRAMA D’ESTIMULACIÓ GLOBAL

En el centre de dia Barcelona, oferim una atenció integral i un programa personalitzat dissenyat per un equip interdisciplinar i pactat amb la persona i/o família. Hi ha un seguiment individual per tal d’introduir les adaptacions i modificacions que calguin en el pla individual d’atenció.

La finalitat del programa és millorar la qualitat de vida de les persones malaltes  d’ una malaltia neurodegenerativa amb intervencions terapèutiques, educatives i socials.

 • Estimulació cognitiva. Busca preservar la capacitat cognitiva de la persona mitjançant l’estimulació de diverses funcions cerebrals com: la memòria, el llenguatge, càlcul, raonament lògic.
 • Estimulació psicosocial.  Vol millorar la sociabilitat de la persona dins de la comunitat mitjançant el reforç de les vies de relació.
 • Diagnòstic, valoració i seguiment personalitzat de caràcter interdisicplinar. Permet portar un control de l’evolució de la persona en les diferents àrees (social, neuropsicològica, cognitiva, funcional…)
 • Fisioteràpia neurològica. Pretén millorar i/o mantenir la condició física de la persona amb l’estimulació de les diferents funcions motrius.
 • Programa de reeducació d’activitats de la vida diària. Busca millorar la funcionalitat de la persona a partir de l’estimulació de les activitats bàsiques de la vida diària.
 • Atenció sanitària d’infermeria. Hi ha un control de les funcions vitals, així com un control farmacològic.
 • Estimulació a través de les arts: Artteràpia, musicoteràpia, reminiscència, etc.

ESTIMULACIÓ A TRAVÉS DE LES ARTS

centre de dia Barcelona

La participació en activitats artístiques de forma grupal possibilita treballar les capacitats cognitives d’una manera més lúdica, però sobretot fomentar la interacció social i obrir noves vies d’expressió emocional que ajudin a reforçar l’autoestima i la identitat.

Taller d’artteràpia:

És una tècnica que facilita l’expressió de la persona a través de la creació d’una obra artística pròpia i que l’ajuda des d’un vessant social, emocional, funcional i cognitiu.

Reminiscència:

És una eina de comunicació per apropar-nos a la història de vida de les persones, a la seva realitat i a la seva identitat a través d’elements evocadors de records que ens permeten enfortir el vincle que tenim amb les persones participants.

Musicoteràpia:

És una teràpia que utilitza la força de la música i de les cançons per provocar canvis positius en les persones que hi participen. La música té un gran potencial per a ser usat com a mitjà de comunicació, com a instrument per a activar la persona a tots els nivells i com a  eina per a millorar, sobretot, l’estat d’ànim.

Taller de contes i llegendes:

Mitjançant la narració teatralitzada d’una història es busca oferir un espai d’entreteniment per a la imaginació, la creativitat i les emocions.  Amb aquest taller es vol treballar l’atenció, la memòria, l’orientació i el llenguatge (reconeixement d’objectes, personatges, emocions, llocs, accions, lectura i cant).

Taller de Dansa

La perspectiva terapèutica de la dansa  li confereix la capacitat de convertir-se en una forma de rehabilitació física, una manera d’alliberar estrès, una eina de reminiscència i una via d’expressió emocional.

UNITAT DE MEMÒRIA

La Unitat de Memòria va adreçada a persones que tenen lleus alteracions de les funcions cognitives (trastorns de memòria associats a l’envelliment, DCL, etc.).

Posa a disposició de la persona una unitat de valoració neuropsicològica i una unitat d’intervenció, que proposa un tractament psicoestimulatiu per a cada persona basat en el disseny i aplicació d’activitats i exercicis que requereixen de la posada en marxa de diferents funcions cognitives.

Aquesta intervenció es pot complementar amb d’altres teràpies pròpies de l’estimulació a través de les arts.

OBJECTIUS:

 • Avaluar el rendiment de la memòria i en general de les funcions cognitives mitjançant l’exploració neuropsicològica.
 • Intervenir mitjançant programes de rehabilitació i estimulació integral, en grup, on es pretén:
  1. Potenciar al màxim les capacitats intel·lectuals de la persona participant, fent així una prevenció a les demències.
  2. Incrementar l’autonomia funcional amb la creació d’una rutina setmanal en l’assistència del participant al grup.
  3. Millorar l’estat afectiu del participant.
  4. Donar seguretat i confort.
  5. Facilitar la interacció i relacions socials dels participants.

SERVEI D’ESTIMULACIÓ INDIVIDUALITZADA

Es tracta d’una atenció psicoeducativa individualitzada dins el domicili o en un dels nostres centres. El nostre equip fa una avaluació global i continuada de cada cas i proposa un programa de treball, rehabilitació (cognitiva i/o física) i estimulació personalitzat.

Es pretén millorar la qualitat de vida d’aquestes persones que, per diferents motius, no poden accedir als altres serveis que la Fundació ofereix.

OBJECTIUS:

 • Mantenir les funcions cognitives i/o alentir el procés neurodegeneratiu de la persona.
 • Mantenir les habilitats socials i, al mateix temps, el benestar emocional de la persona.
 • Oferir suport i disminuir el nivell de sobrecàrrega dels familiars i/o cuidadors familiars.

SUPORT A LES FAMÍLIES I ASSESSORAMENT

Donada la necessitat expressada pels familiars de rebre informació i formació referent a la malaltia per afrontar la convivència i la experiència vital com a cuidador, la Fundació ha creat el Grup de Suport a Familiars  i el Servei d’informació, orientació i assessorament a les famílies.

Grup de suport a les famílies

És una modalitat d’intervenció psicosocial on les persones cuidadores posen en comú la seva experiència de cuidar, se’ls dóna eines per disminuir l’estrès que això suposa i que posa l’èmfasi en la importància de cuidar-se a si mateix.

Servei d’informació, orientació i assessorament a les famílies

Aquest servei sorgeix quan els familiars s’apropen a demanar informació sobre algun aspecte concret de la malaltia o sobre l’estat actual de la persona que cuiden. Es tracta d’un servei continu en funció de les demandes concretes de cada família i que busca oferir pautes i coneixement per comprendre i afrontar millor situacions i manifestacions de la persona malalta.

UNITAT DE DIAGNÒSTIC

El nostre equip professional i interdisciplinar ofereix un servei de diagnòstic especialitzat en malalties neurodegeneratives en el que es valoren aspectes claus dins dels següents àmbits:

 • Psicològic i Cognitiu
 • Social
 • Clínic-Farmacològic
 • Fisioterapèutic

D’aquesta manera portem a terme un seguiment de la evolució de cada persona en cadascuna de les àrees valorades.