UNITAT SOCIOEDUCATIVA

És un centre de dia d’acció terapèutica, social i educativa obert a les persones malaltes de demència, Parkinson i altres malalties neurodegeneratives associades a l’envelliment i, com a conseqüència, presenten dificultats d’autonomia en les activitats quotidianes.

Té l’objectiu d’endarrerir el deteriorament i intentar mantenir l’autonomia de les persones malaltes de demència, així com donar confort. En definitiva, pretén millorar la QUALITAT DE VIDA d’aquest col·lectiu.

OBJECTIUS:

 • RETARDAR el deteriorament cognitiu mitjançant l’estimulació de les funcions cerebrals.
 • POTENCIAR la comunicació amb els altres i amb l’entorn.
 • FOMENTAR l’autonomia de la persona.
 • DONAR confort a la persona i a la família.
 • FACILITAR la permanència en el domicili.

PROGRAMA D’ESTIMULACIÓ GLOBAL

Oferim una atenció integral i un programa personalitzat dissenyat per un equip interdisciplinar i pactat amb la persona i/o família. Hi ha un seguiment individual per tal d’introduir les adaptacions i modificacions que calguin en el pla individual d’atenció.

La finalitat del programa és millorar la qualitat de vida de les persones malaltes  d’ una malaltia neurodegenerativa amb intervencions terapèutiques, educatives i socials.

 • Estimulació cognitiva. Busca preservar la capacitat cognitiva de la persona mitjançant l’estimulació de diverses funcions cerebrals com: la memòria, el llenguatge, càlcul, raonament lògic.
 • Estimulació psicosocial.  Vol millorar la sociabilitat de la persona dins de la comunitat mitjançant el reforç de les vies de relació.
 • Diagnòstic, valoració i seguiment personalitzat de caràcter interdisicplinar. Permet portar un control de l’evolució de la persona en les diferents àrees (social, neuropsicològica, cognitiva, funcional…)
 • Fisioteràpia neurològica. Pretén millorar i/o mantenir la condició física de la persona amb l’estimulació de les diferents funcions motrius.
 • Programa de reeducació d’activitats de la vida diària. Busca millorar la funcionalitat de la persona a partir de l’estimulació de les activitats bàsiques de la vida diària.
 • Atenció sanitària d’infermeria. Hi ha un control de les funcions vitals, així com un control farmacològic.
 • Estimulació a través de les arts: Artteràpia, musicoteràpia, reminiscència, etc.

ESTIMULACIÓ A TRAVÉS DE LES ARTS

La participació en activitats artístiques de forma grupal possibilita treballar les capacitats cognitives d’una manera més lúdica, però sobretot fomentar la interacció social i obrir noves vies d’expressió emocional que ajudin a reforçar l’autoestima i la identitat.

Taller d’artteràpia:

És una tècnica que facilita l’expressió de la persona a través de la creació d’una obra artística pròpia i que l’ajuda des d’un vessant social, emocional, funcional i cognitiu.

Reminiscència:

És una eina de comunicació per apropar-nos a la història de vida de les persones, a la seva realitat i a la seva identitat a través d’elements evocadors de records que ens permeten enfortir el vincle que tenim amb les persones participants.

Musicoteràpia:

És una teràpia que utilitza la força de la música i de les cançons per provocar canvis positius en les persones que hi participen. La música té un gran potencial per a ser usat com a mitjà de comunicació, com a instrument per a activar la persona a tots els nivells i com a  eina per a millorar, sobretot, l’estat d’ànim.

Taller de contes i llegendes:

Mitjançant la narració teatralitzada d’una història es busca oferir un espai d’entreteniment per a la imaginació, la creativitat i les emocions.  Amb aquest taller es vol treballar l’atenció, la memòria, l’orientació i el llenguatge (reconeixement d’objectes, personatges, emocions, llocs, accions, lectura i cant).

Taller de Dansa

La perspectiva terapèutica de la dansa  li confereix la capacitat de convertir-se en una forma de rehabilitació física, una manera d’alliberar estrès, una eina de reminiscència i una via d’expressió emocional.

UNITAT DE MEMÒRIA

La Unitat de Memòria va adreçada a persones que tenen lleus alteracions de les funcions cognitives (trastorns de memòria associats a l’envelliment, DCL, etc.).

Posa a disposició de la persona una unitat de valoració neuropsicològica i una unitat d’intervenció, que proposa un tractament psicoestimulatiu per a cada persona basat en el disseny i aplicació d’activitats i exercicis que requereixen de la posada en marxa de diferents funcions cognitives.

Aquesta intervenció es pot complementar amb d’altres teràpies pròpies de l’estimulació a través de les arts.

OBJECTIUS:

 • Avaluar el rendiment de la memòria i en general de les funcions cognitives mitjançant l’exploració neuropsicològica.
 • Intervenir mitjançant programes de rehabilitació i estimulació integral, en grup, on es pretén:
  1. Potenciar al màxim les capacitats intel·lectuals de la persona participant, fent així una prevenció a les demències.
  2. Incrementar l’autonomia funcional amb la creació d’una rutina setmanal en l’assistència del participant al grup.
  3. Millorar l’estat afectiu del participant.
  4. Donar seguretat i confort.
  5. Facilitar la interacció i relacions socials dels participants.

SERVEI D’ESTIMULACIÓ INDIVIDUALITZADA

Es tracta d’una atenció psicoeducativa individualitzada dins el domicili o en un dels nostres centres. El nostre equip fa una avaluació global i continuada de cada cas i proposa un programa de treball, rehabilitació (cognitiva i/o física) i estimulació personalitzat.

Es pretén millorar la qualitat de vida d’aquestes persones que, per diferents motius, no poden accedir als altres serveis que la Fundació ofereix.

OBJECTIUS:

 • Mantenir les funcions cognitives i/o alentir el procés neurodegeneratiu de la persona.
 • Mantenir les habilitats socials i, al mateix temps, el benestar emocional de la persona.
 • Oferir suport i disminuir el nivell de sobrecàrrega dels familiars i/o cuidadors familiars.

SUPORT A LES FAMÍLIES I ASSESSORAMENT

Donada la necessitat expressada pels familiars de rebre informació i formació referent a la malaltia per afrontar la convivència i la experiència vital com a cuidador, la Fundació ha creat el Grup de Suport a Familiars  i el Servei d’informació, orientació i assessorament a les famílies.

Grup de suport a les famílies

És una modalitat d’intervenció psicosocial on les persones cuidadores posen en comú la seva experiència de cuidar, se’ls dóna eines per disminuir l’estrès que això suposa i que posa l’èmfasi en la importància de cuidar-se a si mateix.

Servei d’informació, orientació i assessorament a les famílies

Aquest servei sorgeix quan els familiars s’apropen a demanar informació sobre algun aspecte concret de la malaltia o sobre l’estat actual de la persona que cuiden. Es tracta d’un servei continu en funció de les demandes concretes de cada família i que busca oferir pautes i coneixement per comprendre i afrontar millor situacions i manifestacions de la persona malalta.

UNITAT DE DIAGNÒSTIC

El nostre equip professional i interdisciplinar ofereix un servei de diagnòstic especialitzat en malalties neurodegeneratives en el que es valoren aspectes claus dins dels següents àmbits:

 • Psicològic i Cognitiu
 • Social
 • Clínic-Farmacològic
 • Fisioterapèutic

D’aquesta manera portem a terme un seguiment de la evolució de cada persona en cadascuna de les àrees valorades.